...

Wypadek w w Berlinie i okolicach z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, posiadającego ważną Zieloną Kartę.

Po wypadku komunikacyjnym za w Berlinie i okolicach spisz:

– numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku komunikacyjnego

– kraj rejestracji pojazdu sprawcy wypadku drogowego (Austria),

– markę i model pojazdu sprawcy wypadku,

– dokladny numer Zielonej Karty oraz okres jej ważności,

– nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną Kartę dla sprawcy wypadku w w Berlinie i okolicach

– wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach wypadku samochodowego

Szkodę zgłoś do Biura Narodowego kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania

 

Wypadek drogowy na terenie w Berlinie i okolicach z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG

Po zagranicznym wypadku w Austrii spisz:

– numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku drogowego w Berlinie i okolicach

– markę i model pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego, w Berlinie i okolicach

– dokladny numer polisy OC i okres jej ważności,

– nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC oraz dane kierowcy (imię i nazwisko, adres)

– wezwij policję lub sporządź ze sprawcą wypadku samochodowego oświadczenie o okolicznościach autowypadku w w Berlinie i okolicach

Po wypadku drogowym za granica (Austria) szkodę zgłoś bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku samochodowego na terenie Austrii posiadał ubezpieczenie OC. Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdzając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tzw. ubezpieczenie graniczne. Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 30 dni.

 

Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.